×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ویروس با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ویروس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ویروس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۲۸۰ تومان
  0