×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ویروس با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ویروس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۳,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ویروس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۴,۲۸۰ تومان
  0