×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ویروس با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۰,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ویروس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ویروس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۹۰۰ تومان
0