×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نشانه های زبان استرالیا (با کیفیت بالا) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۳,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نشانه های زبان استرالیا (با کیفیت بالا) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نشانه های زبان استرالیا (با کیفیت بالا) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۲,۹۰۰ تومان
0