×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۷,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۴,۷۰۰ تومان
0