×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میدان مغناطیسی زمین و مجموعه داده های WLAN با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۶,۵۶۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میدان مغناطیسی زمین و مجموعه داده های WLAN با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۹,۸۴۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میدان مغناطیسی زمین و مجموعه داده های WLAN با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۷۱,۸۸۰ تومان
0