×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میدان مغناطیسی زمین و مجموعه داده های WLAN با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میدان مغناطیسی زمین و مجموعه داده های WLAN با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۹,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میدان مغناطیسی زمین و مجموعه داده های WLAN با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۸۸۰ تومان
  0