×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مسیرهای GPS با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۲۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مسیرهای GPS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۵,۷۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مسیرهای GPS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۸,۷۲۰ تومان
  0