×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مسیرهای GPS با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۵,۲۴۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مسیرهای GPS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۵,۷۶۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مسیرهای GPS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۷۸,۷۲۰ تومان
0