×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست محلی سازی برای فعالیت شخصی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست محلی سازی برای فعالیت شخصی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۳,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست محلی سازی برای فعالیت شخصی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۹۰۰ تومان
0