×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (شاتل) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG ( ماهواره لندست) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۷,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (تقسیم بندی تصویر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (اعتبارات مالی آلمان) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده  STATLOG (تایید اعتبار استرالیا) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۴۰۰ تومان
0