×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (سیلوهای خودرو) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۷,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (شاتل) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG ( ماهواره لندست) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (تقسیم بندی تصویر) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۸,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (اعتبارات مالی آلمان) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (تایید اعتبار استرالیا) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۴,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (شاتل) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۲,۶۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG ( ماهواره لندست) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۶,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (تقسیم بندی تصویر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۹,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (اعتبارات مالی آلمان) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (تایید اعتبار استرالیا) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۱,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (شاتل) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG ( ماهواره لندست) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۹,۴۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (تقسیم بندی تصویر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۲,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (اعتبارات مالی آلمان) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۰,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده  STATLOG (تایید اعتبار استرالیا) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۰۸۰ تومان
  0