×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (کوچک) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۳,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (بزرگ) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۲,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (کوچک) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (بزرگ) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (کوچک) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (بزرگ) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۱۰۰ تومان
0