×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (کوچک) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۴,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (بزرگ) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۲,۷۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (کوچک) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (بزرگ) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۶,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (کوچک) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۶,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (بزرگ) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۳,۷۲۰ تومان
  0