×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست قارچ با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۳,۰۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست قارچ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست قارچ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۹,۰۸۰ تومان
  0