×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست قارچ با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۷,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست قارچ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۶,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست قارچ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۹۰۰ تومان
0