×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فعالیتهای شتاب سنج قفسه سینه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۸,۸۸۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فعالیتهای شتاب سنج قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۷۳,۴۴۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فعالیتهای شتاب سنج قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۷۷,۷۶۰ تومان
0