×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۲,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۵,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۸۰۰ تومان
0