×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۸,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۳,۳۶۰ تومان
  0