×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صورت راننده با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صورت راننده با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۰۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صورت راننده با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۶,۲۴۰ تومان
  0