×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صورت راننده با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۳,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صورت راننده با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۶,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صورت راننده با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۲۰۰ تومان
0