×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدفهای آبالون با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۸,۱۶۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدفهای آبالون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۶,۹۶۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدفهای آبالون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۲,۲۸۰ تومان
0