×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شیشه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شیشه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۸۱,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شیشه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۵,۹۶۰ تومان
  0