×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شیشه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۱,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شیشه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۸,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شیشه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۳۰۰ تومان
0