×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شاخص داو جونز با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شاخص داو جونز با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شاخص داو جونز با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۴۰۰ تومان
0