×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شاخص داو جونز با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شاخص داو جونز با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شاخص داو جونز با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۳,۶۸۰ تومان
  0