×
  • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سیستم شناسایی فعالیتهای انسانی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

    ۶۶,۹۶۰ تومان

    پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سیستم شناسایی فعالیتهای انسانی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

    ۶۷,۰۸۰ تومان
    0