×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز تحت مدولاسیون جریان با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۹,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز تحت مدولاسیون جریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز تحت مدولاسیون جریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۲۰۰ تومان
0