×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز تحت مدولاسیون جریان با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز تحت مدولاسیون جریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۴,۰۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز تحت مدولاسیون جریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۹,۴۴۰ تومان
  0