×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسورهای گاز برای نظارت بر فعالیت های خانه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسورهای گاز برای نظارت بر فعالیت های خانه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۶,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسورهای گاز برای نظارت بر فعالیت های خانه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۱,۳۶۰ تومان
  0