×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (ساختار ثانویه پروتئین) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۳,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (دنباله ژن ترویج دهنده) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۰,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (ساختار ثانویه پروتئین) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۲,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (دنباله ژن ترویج دهنده) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (ساختار ثانویه پروتئین) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (دنباله ژن ترویج دهنده) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۸۰۰ تومان
0