×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (ساختار ثانویه پروتئین) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (دنباله ژن ترویج دهنده) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (ساختار ثانویه پروتئین) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۴,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (دنباله ژن ترویج دهنده) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۴,۰۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (ساختار ثانویه پروتئین) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست زیست شناسی مولکولی (دنباله ژن ترویج دهنده) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۶,۹۶۰ تومان
  0