×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست رتینوپاتی دیابتی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست رتینوپاتی دیابتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۴,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست رتینوپاتی دیابتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۳,۹۲۰ تومان
  0