×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست رتینوپاتی دیابتی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۹,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست رتینوپاتی دیابتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست رتینوپاتی دیابتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۶۰۰ تومان
0