×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دکستر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۴,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دکستر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۵,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دکستر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۷۰۰ تومان
0