×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته دیجیتالی SEMEION با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۰,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته دیجیتالی SEMEION با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۶,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته دیجیتالی SEMEION با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۶,۷۰۰ تومان
0