×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته دیجیتالی SEMEION با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته دیجیتالی SEMEION با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته دیجیتالی SEMEION با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۰,۰۴۰ تومان
  0