×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دستور زبان حالات چهره با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۷,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دستور زبان حالات چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۳,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دستور زبان حالات چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۷۰۰ تومان
0