×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دستور زبان حالات چهره با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۴۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دستور زبان حالات چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۴,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دستور زبان حالات چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۰,۴۴۰ تومان
  0