×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۰,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۳,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۹,۶۸۰ تومان
  0