×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۷,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۴۰۰ تومان
0