×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خرابی های ربات با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خرابی های ربات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۸۰,۰۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خرابی های ربات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۲,۶۸۰ تومان
  0