×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خرابی های ربات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۸,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خرابی های ربات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۶,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خرابی های ربات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۸,۹۰۰ تومان
0