×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خدمات انتقال خون با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۲,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خدمات انتقال خون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خدمات انتقال خون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۸۰۰ تومان
0