×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۷,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه ریشه مقابل پادشاه) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۰,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۲,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه ریشه مقابل پادشاه) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۲,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه ریشه مقابل. پادشاه) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۶۰۰ تومان
0