×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه ریشه مقابل پادشاه) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۲,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه ریشه مقابل پادشاه) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۳,۲۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۰,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکات مهره های شطرنج (پادشاه ریشه مقابل. پادشاه) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۴,۳۲۰ تومان
  0