پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جمله ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۱,۳۰۰ تومان