×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جمله ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۷,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جمله ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۴,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جمله ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۱,۳۰۰ تومان
0