پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جمله ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۹,۳۶۰ تومان