×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۶,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۲,۸۰۰ تومان
0