×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۹,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۵,۳۶۰ تومان
  0