×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جرائم با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۲,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جرائم با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جرائم با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۶۰۰ تومان
0