×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توده ماموگرافی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۵,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توده ماموگرافی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توده ماموگرافی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۲,۲۰۰ تومان
  0