×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توده ماموگرافی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۴,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توده ماموگرافی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توده ماموگرافی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۸,۵۰۰ تومان
0