×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توانبخشی صدای LSVT با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۵,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توانبخشی صدای LSVT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۳,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست توانبخشی صدای LSVT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۸۰۰ تومان
0