×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۹,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۱۶۰ تومان
  0