×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۷,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۴,۱۶۰ تومان
  0