×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۴,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۶,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۸۰۰ تومان
0