×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۳,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۵۰۰ تومان
0