×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۱,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۷,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۷,۳۰۰ تومان
0