×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تشنج صرعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۶,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تشنج صرعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تشنج صرعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۸,۳۰۰ تومان
0