×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تشنج صرعی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۱,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تشنج صرعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۳,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تشنج صرعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۳,۹۶۰ تومان
  0