×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۱۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۸,۸۴۰ تومان
  0