×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۱,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۲,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۵,۷۰۰ تومان
0