×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بهره وری انرژی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۳,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بهره وری انرژی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بهره وری انرژی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۷۰۰ تومان
0