×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بارداری با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۵۰۰ تومان
0