×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بارداری با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۱,۷۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۲۰۰ تومان
  0