پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۵۰۰ تومان