×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۲۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۶۴۰ تومان
  0