×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۲,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان
0