×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اکوکاردیوگرام با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۷,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اکوکاردیوگرام با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۵,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اکوکاردیوگرام با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۹,۱۲۰ تومان
  0