پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اکوکاردیوگرام با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۷,۶۰۰ تومان