×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اکوکاردیوگرام با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۵,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اکوکاردیوگرام با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۴,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اکوکاردیوگرام با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۷,۶۰۰ تومان
0