×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی کولپوسکوپی دیجیتال با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۸,۷۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۷۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی کولپوسکوپی دیجیتال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۱,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی کولپوسکوپی دیجیتال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۰۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۶۴۰ تومان
  0