×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی کولپوسکوپی دیجیتال با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۷,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۲,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی کولپوسکوپی دیجیتال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی کولپوسکوپی دیجیتال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کیفی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان
0