×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات عطر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۱,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات عطر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات عطر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۷,۴۰۰ تومان
0