×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۵,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۴,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۴۰۰ تومان
0