×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات بازاریابی بانک با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۳,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات بازاریابی بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۶,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات بازاریابی بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۹۰۰ تومان
0