×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات ارزیابی خودرو با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۲,۰۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات ارزیابی خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات ارزیابی خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۷,۰۰۰ تومان
  0