×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اسب کولیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۷,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اسب کولیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اسب کولیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۷,۸۰۰ تومان
0