×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اخبار آنلاین با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۰,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اخبار آنلاین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۴۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اخبار آنلاین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۱,۰۰۰ تومان
  0