×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۷۰۰ تومان
0